Мирогощанська громада

Рівненська область, Дубенський район

Бюджетний регламент

Додаток  

до рішення виконавчого комітету

Мирогощанської сільської ради «Про затвердження Бюджетного

регламенту проходження

бюджетного процесу в

Мирогощанській сільській раді» від

27.05.2021 року № 97

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

проходження бюджетного процесу

в Мирогощанській сільській раді

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.   Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в Мирогощанській сільській раді (далі- Бюджетний регламент) регулює порядок здійснення процедур на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства і визначає терміни їх виконання та відповідальних участників за своєчасність відповідних заходів.
  2.   Бюджетний регламент:
 • визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету сільської територіальної громади та звітування про його виконання;
 • забезпечує координацію та узгодженість дій між усіма учасниками бюджетного процесу;
 • забезпечує прозорість та публічність бюджетного процесу.
  1.   У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.
  2.   Бюджетний регламент складається з наступних розділів:
 • складання прогнозу бюджету сільської ради територіальної громади;
 • складання проєкту бюджету сільської територіальної громади;
 • розгляду проєкту рішення про бюджет сільської територіальної громади сільською радою;
 • затвердження рішення про бюджет сільської територіальної громади;
 • організація виконання бюджету сільської територіальної громади;
 • внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади;
 • підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади.

ІІ. СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради (далі- Фінансовий відділ) спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріорітетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і Мирогощанської сільської ради та з урахуванням Бюджетної деклараціївимог статті 75 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України, складає прогноз бюджету громади - документ середньострокового планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету громади.
  2.   План заходів щодо організації роботи із складанням прогнозу бюджету сільської територіальної громади складається та затверджується щороку виконавчим комітетом Мирогощанської сільської ради не пізніше 15 травня поточного року відповідно до додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
  3.   Прогноз бюджету сільської територіальної громади складається з дотримання норм Бюджетного кодексу України.
  4.   Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

 1. відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Мирогощанської сільської ради, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
 2. відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попердньому бюджетному періоді;
 3. прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що виплавають на показники місцевого бюджету у сердньостроковому періоді
  1.   Фінансовий відділ сільської ради на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному періодах здійснює прогнозні розрахунки показників дохідної частини бюджету громади, граничних показників видаткової частини та фінансування бюджету громади на середньостроковий період.
  2.   Фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади на середньостроковий період. Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.
  3.   Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету громади для подання до фінансового відділу сільської ради в установлений ним термін.
  4.   Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету громади, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу бюджету громади, згідно з вимогами фінансового відділу сільської ради.
  5.   Фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади і вимогам доведених інструкцій.
  6. На основі аналізу керівник фінансового відділу Мирогощанської сільської ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету громади.
  7. Фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету сільської ради  прогноз  бюджету громади.
  8. Прогноз бюджету громади містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Мирогощанської ТГ, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, загальні граничні показники видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

5) граничні показники видатків бюджету громади за головними розпорядниками бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету громади;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади.

  1. Виконавчий комітет сільської ради  не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд сільської ради. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету із зазначенням пріоритетних напрямків).
  2. Мирогощанська сільська рада розглядає прогноз  у наступному порядку:

1) Постійні комісії сільської ради розглядають прогноз бюджету громади, розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Мирогощанської ТГ та  подають їх на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку у десятиденний строк з дня надходження прогнозу до сільської ради.

2) Комісія з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку розглядає прогноз місцевого бюджету, схвалений виконавчим комітетом сільської ради,  і пропозиції, що надійшли від інших постійних комісій сільської ради, готує та подає на розгляд сесії сільської ради проект рішення щодо прогнозу  місцевого бюджету для розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні сільської ради.

3) Сільська рада  розглядає питання щодо прогнозу бюджету громади. З доповіддю виступає  керівник фінансового відділу та співдоповіддю голова постійної комісії ради  з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. На пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів бюджету громади щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у прогнозі  місцевого бюджету.

4) За результатами розгляду цього питання сільська рада приймає рішення  взяти до відома прогноз бюджету громади та схвалити рекомендації сільської ради щодо бюджетної політики.  Сільська рада розглядає питання щодо прогнозу бюджету не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому. Якщо у вказані терміни сільська рада не розглянула питання щодо прогнозу бюджету або не прийняла рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

 

ІІІ. СКЛАДАННЯ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Складання проєкту бюджету громади здійснюється поетапно з урахуванням показників визначених Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету громади, схваленим у році, що передує плановому.
  2.   Виконавчий комітет Мирогощанської сільської ради:
 • до 1 вересня року, що передує плановому, затверджує План заходів із складання проєкту бюджету сільської територіальної громади відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування проєкту бюджету громади, до складу якої входять по одному представнику від кожної депутатської комісії, старости сільських населених пунктів та начальники структурних підрозділів сільської ради, які дотичні до формування бюджету;
 • визначає терміни подання матеріалів, необхідних для формування проєкту бюджету громади і відповідальних за їх підготовку;
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проєкту бюджету.
  1.   Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України, фінансовий відділ сільської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.
  2.   Фінансовий відділ сільської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
  3.   Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів для подання їх фінансовому відділу у встановлені ним терміни та з урахуванням вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів.

      Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету громади, згідно з вимогами фінансового відділу сільської ради.

При розробці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів із бюджету громади, виходячи із реальних можливостей бюджету та за умов, що вирішення порушених питань не суперечить вимогам бюджетного кодексу України.

  1.   Фінансовий відділ сільської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету громади.
  2.   Основними вимогами до проекту бюджету сільської територіальної громади є:
 • застосування принципу  обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтувати необхідність виділення коштів);
 • врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
 • при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об‘єктів, розпочатих у попередніх роках.
  1.   Проект рішення про бюджет сільської територіальної громади готується фінансовим відділом сільської ради відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України, та до 20 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету сільської ради для схвалення.
  2.   Проектом рішення про бюджет сільської територіальної громади визначаються:
 • загальні суми доходів та видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету громади в наступному бюджетному періоді;
 • доходи бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 • фінансування бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 • бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов‘язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 • бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 • перелік об‘єктів бюджету розвитку громади (у додатку до рішення), де зазначаються фінансування об‘єктів, пов‘язане з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом;
 • перелік цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься з бюджету громади (у додатку до рішення);
 • розмір оборотного залишку бюджету громади;
 • перелік захищених статей бюджету громади;
 • додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету громади.

IV. РОЗГЛЯД ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Проект рішення про бюджет розглядається Мирогощанською сільською радою відповідно до її Регламенту (далі- Регламент ради).
  2.   Проект рішення про бюджет розробляється на основі поданих бюджетних запитів та відповідно до типової форми, визначенної Міністерством фінансів України.
  3.   Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Мирогощанській сільській раді, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами Мирогощанської сільської ради протягом п`яти робочих днів з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається фінансовому відділу Мирогощанської сільської ради для узагальнення.

     Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначити джерела покриття таких, видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчим комітетом Мирогощанської сільської ради проекту рішення про бюджет.
  1.   Всі пропозиції розглядаються фінансовим відділом в межах балансу бюджету на плановий рік.
  2.   Проект сільського бюджету розглядається постійними комісіями сільської ради.
  3.   Для забезпечення відкритості і прозорості процесу формування сільського бюджету, проект сільського бюджету, схвалений виконавчим комітетом та матеріали до проекту бюджету розміщуються на сайті Мирогощанської сільської ради.
  4.   Апарат сільської ради забезпечує доведення проекту рішення про бюджет до депутатів ради протягом двох робочих днів з дня його отримання.
  5.   Під час розгляду проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади на засіданнях постійних комісій головні розпорядники бюджетних коштів надають пояснення до показників проекту бюджету. Бюджетні запити головних розпорядників коштів на відповідний рік оприлюднюються на офіційному сайті Мирогощанської сільської ради.
  6.   Депутати ради, постійні комісії ради розглядають проект рішення про бюджет на плановий рік, формують свої пропозиції і протягом п‘яти робочих днів направляють їх до комісії з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку з урахуванням таких вимог:
 • пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків;
 • пропозиції щодо зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню.
  1. Комісія з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку розглядає пропозиції до проекту рішення про бюджет, готує висновки і пропозиції та не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання сесії ради направляє їх до виконавчого комітету сільської ради. Зазначені матеріали направляються депутатам сільської ради та розміщуються на офіційному сайті ради. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту рішення про бюджет мають бути збалансованими.
  1. Робоча група з питань формування бюджету протягом 3 днів опрацьовує надані пропозиції до проекту рішення про бюджет та направляє раді допрацьований проект рішення про бюджет сільської територіальної громади із змінами до нього і порівняльну таблицю щодо врахування пропозицій з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих позицій. Всі пропозиції розглядаються в межах балансу бюджету на плановий рік.
  2. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади  виконавчий комітет сільської ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини 9 статті 75 Бюджетного кодексу України.
  3. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку розглядає доопрацьований проект рішення про бюджет сільської  територіальної громади  та за результатами його розгляду приймає рішення.

V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Мирогощанська сільська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні Мирогощанською сільською радою  відповідно до її Регламенту (далі- Регламент ради).
  2.   Розгляд проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади починається із доповіді начальника фінансового відділу сільської ради щодо показників проекту бюджету на плановий рік.
  3.   На пленарному засіданні ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів щодо мети завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті рішення про бюджет громади на плановий рік.
  4.   Із співдоповіддю виступає голова постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва щодо висновку комісії до проекту рішення про бюджет громади на плановий рік.
  5.   Після доповіді та співдоповіді проходить обговорення проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади. Після цього проект рішення приймається за основу.
  6.   За результатами обговорення, проект рішення про бюджет сільської територіальної громади голосується в цілому, затверджується або ухвалюється інше рішення з цього приводу.
  7.   У разі не прийняття проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади за рішенням сільської ради такий проект рішення направляється на доопрацювання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні сільської ради.
  8.   При затвердженні бюджету громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну та телову енергію , водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  9.   Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, сільська рада при затвердженні бюджету громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація) визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про державний бюджет України Мирогощанська сільська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.
  10.  Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет сільської територіальної громади, головні розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати витрати бюджету на цілі, визначені у вирішенні про бюджет громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом сільської ради та поданому на розгляд Мирогощанської сільської ради.

При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету громади сумарно не можеть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет сільської територіальної громади на попередній бюджетний період.

До прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади на поточний бюджетний період, забороняється здійснювати капітальні видатки і надавити кредити з бюджету (крім випадків, пов‘язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету громади та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Бюджет громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується начальником фінансового відділу Мирогощанської сільської ради.

  1.  Рішення про бюджет сільської територіальної громади на плановий рік оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Мирогощанської сільської ради.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Загальну організацію і управління виконанням бюджету сільської територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради.
  2.   Бюджет Мирогощанської сільської територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу. Начальник фінансового відділу сільської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням. Порядок складання і виконання розпису бюджету громади затверджується наказом фінансового відділу сільської ради.
  3.   Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує фінансовий відділ сільської ради.
  4.   При виконанні бюджету громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.
  5.   Виконання бюджету сільської територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною Бюджетним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими актами.
  6.   План заходів щодо організації виконання бюджету сільської територіальної громади склається та затверджується щороку виконавчим комітетом сільської ради відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету громади проводиться відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та з урахуванням наступних особливостей:

- головні розпорядники коштів подають заявку на фінансування, відповідно до зареєстрованих зобов`язань;

- розпорядження про виділення коштів загального фонду бюджету громади для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов‘язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами, або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань;

- розпорядження на здійснення фінансування із котлових рахунків загального та спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади затверджує начальник фінансового відділу сільської ради.

VII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни урахуванням вимог Бюджетного кодексу України. Рішення про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади ухвалюється сільською радою, а в окремих випадках, в міжсесійний період – виконавчим комітетом сільської ради, за погодженням із комісією з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. Проекти таких рішень готує фінансовий відділ сільської ради.
  2.   Зміни до рішення про бюджет сільської територіальної громади можуть вноситися у разі:

необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку несвоєчасного прийняття);

перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу сільської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади);

розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу сільської ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету громади));

перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

  1.   Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про бюджет сільської територіальної громади, у тому числі при розподілі вільних залишків та перевиконанні доходів бюджету громади, подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету громади згідно цього Бюджетного регламенту.
  2.   Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про бюджет. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради
  3.   Проект рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його збалансованості, може розглядатися Мирогощанською сільською радою лише у разі наявності офіційного висновку фінансового відділу сільської ради (крім проектів рішень, поданих виконавчому комітету сільської ради, розробником яких є фінансовий відділ Мирогощанської сільської ради).
  4.   Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту сільського бюджету.
  5.   Виключно шляхом внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади на сесії  сільської ради збільшуються доходи загального та спеціального фонду бюджету громади та розподіляється вільний залишок коштів загального та спеціального фонду бюджету громади, який утворився на початок бюджетного року.
  6.   При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільних залишків коштів, обов’язковим є включення фінансовим відділом сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо обсягу вільного залишку коштів бюджету з урахуванням цільових коштів міжбюджетних трансфертів та залишків коштів спеціального фонду бюджету. Рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фонду бюджету громади приймається сільською радою після схвалення  на сесії сільської ради питання про звіт про виконання бюджету громади за попередній рік.
  7.   Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу залишків коштів подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.
  8. Внесення змін до бюджету громади у частині збільшення (зменшення) доходів загального фонду (крім міжбюджетних трансфертів) здійснюється відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, шляхом ухвалення рішення сільської ради.
  9. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету обов’язковим є включення фінансовим відділом сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади за умови перевищення доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, не менше, ніж на 5 відсотків та у разі недоотримання доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, більше, ніж на 15 відсотків. Факт перевиконання доходів визначається за підсумками першого кварталу та подальших звітних періодів, факт недовиконання доходів визначається за підсумками квартального звіту. Внесення змін до доходів загального фонду бюджету громади, які не збільшують загального обсягу бюджетних призначень за доходами, може здійснюватись на підставі щомісячної звітності про виконання бюджету.
  10. З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансовий відділ сільської ради одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає інформацію про очікуване виконання загального фонду за бюджетний  рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.
  11. Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу коштів, отриманих від перевиконання,  подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.
  12. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо рішенням про бюджет громади не встановлено інше. Внесення змін до бюджетних призначень за доходами спеціального фонду бюджету здійснюється шляхом внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади з урахуванням фактичного надходження відповідних доходів до місцевого бюджету. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади обов’язковим є включення фінансовим відділом сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання доходів спеціального фонду бюджету. Внесення змін до бюджетних призначень спеціального фонду бюджету громади у частині власних надходжень бюджетних установ здійснюється шляхом внесення у встановленому законодавством порядку змін до кошторисів бюджетних установ. У разі внесення змін до кошторисів бюджетних установ у частині власних надходжень зміни до рішення про бюджет сільської територіальної громади  та до розпису бюджету громади не вносяться.
  13. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Мирогощанської сільської ради.

VIII. ПІДГОТОВКА ТА РОЗГЛЯД ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  1.   Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, орган Казначейства складає та подає фінансовому відділу сільської ради звітність про виконання бюджету за встановленими формами.
  2.   Фінансовий відділ сільської ради на підставі звітності забезпечує підготовку проекту рішення про виконання сільського бюджету. Квартальні та річні звіти розглядаються на засіданні виконавчого комітету сільської ради та подаються на розгляд сільської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.
  3.   План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету громади складається та затверджується виконавчим комітетом сільської ради щороку до січня місяця відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
  4.   До проекту рішення про затвердження звіту про виконання  бюджету громади за попередній рік фінансовим відділом сільської ради подається пояснювальна записка, яка має містити пояснення за основними видами доходів та витрат бюджету громади, причини недовиконання (перевиконання) бюджетних призначень за доходами, стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за витратами бюджету.
  5.   Після перевірки та розгляду річного звіту на засіданні постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку, сільська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.
  6.   Рішення про виконання сільського бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Мирогощанської сільської ради.
  7.   Фінансовий відділ сільської ради до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади за попередній бюджетний період.
  8.   Головні розпорядники коштів до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет сільської територіальної громади.
  9.   Головні розпорядники коштів оприлюднюють шляхом розміщення на  офіційному сайті сільської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до фінансового відділку сільської ради.
  10.  Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом із звітом про виконання бюджету сільської територіальної громади. Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу керівника органу виконавчої влади не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його оприлюднення  із запрошенням представників громадських рад, громадських об‘єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.
  11. За результатами публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету сільської територіальної громади, резолюція не виноситься.
  12.  Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

 

Сільський голова                                                                     Надія ЧУХ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь