Мирогощанська громада

Рівненська область, Дубенський район

Порядок складання і виконання розпису бюджету

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО              

                   наказ начальника фінансового відділу

Мирогощанської сільської ради

                                      від 20.01.2021 року № 3/01-04

 

Порядок

складання і виконання розпису бюджету Мирогощанської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання і виконання бюджету Мирогощанської сільської ради (далі – Порядок) визначає процедуру складання і виконання  розпису бюджету Мирогощанської сільської ради.

1.2. Розпис бюджету Мирогощанської сільської ради на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та  включати:

розпис доходів сільського бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду  бюджету;

розпис фінансування сільського бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету за типом боргового зобов’язання;

розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету);

розпис повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з  бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на  річний розпис повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету та надання кредитів із загального фонду бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів  бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і  кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні сесії сільської ради про бюджет Мирогощанської сільської ради на відповідний рік, та затверджується начальником фінансового відділу Мирогощанської сільської ради в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік в частині міжбюджетних трансфертів та резервного фонду сільського бюджету.

1.8. Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

2. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до  сільського бюджету.

2.2. Розпис доходів складається фінансовим відділом Мирогощанської сільської ради (далі – фінансовий відділ).

2.3. Розпис фінансування складається фінансовим відділом Мирогощанської сільської ради з урахуванням необхідності забезпечення потреб покриття помісячних касових розривів загального сільського бюджету.

2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету складається  фінансовим відділом. Для складання розпису бюджету головні розпорядники бюджетних коштів в установленому порядку подають фінансовому відділу зведені проекти кошторисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань. Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до сільського бюджету фінансовий відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду сільського бюджету,  визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації видатків місцевих бюджетів або в цілому головному розпоряднику та доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за формою згідно з додатком 16 (далі – лімітна довідка) кожному головному розпоряднику. За необхідності головним розпорядникам надаються додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та подають  фінансовому відділу зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та з метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, перевіряють показники на відповідність бюджетному запиту. Фінансовий відділ відстежує підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечує своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи і подає розпис на затвердження начальнику фінансового відділу у двох примірниках.

2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області.

2.7. Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

3. Внесення змін до розпису

3.1 Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

 необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної та програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах  загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету;

     прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

     прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні сільської ради про сільського бюджету мету між головними розпорядниками;

    прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства на суму вчиненого порушення;

     необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду  бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

     необхідності внесення змін до  розпису доходів, фінансування або кредитування;

     унесення змін до рішення сільської  ради про сільського бюджету.

3.2. Внесення змін до розпису за загальним та спеціальним фондом  сільського бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до цього Порядку у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Головні розпорядники бюджетних коштів не пізніше ніж 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають фінансовому  відділу пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 15 до Порядку. При цьому до довідки необхідно додати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих змін.

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за програмною класифікацією в межах одного головного розпорядника коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються на підставі рішень виконавчого комітету Мирогощанської сільської ради, погоджених із постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до фінансового відділу лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

У разі прийняття рішення виконавчим комітетом Мирогощанської сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку фінансовий відділ готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду сільського бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду бюджету на рік, за винятком  внесення змін до рішення сільської ради  про сільського бюджету;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період  (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками  4, 5, 6 до Порядку);

проводитися переважно за відсутності на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення сільської ради про сільського бюджету та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний  та наступні періоди.

3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису фінансовий відділ реєструє оригінал та дві її копії за номером та датою. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету за дорученням начальника фінансового відділу або його заступника довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Порядку), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в фінансовому  відділі, а один примірник копій довідок передається головному розпоряднику коштів  бюджету.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

Фінансовий відділ надсилає Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 30-го числа кожного місяця.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються заступником начальника фінансового відділу або особою, що виконує його обов'язки;

затверджуються начальником фінансового відділу Мирогощанської сільської ради або його заступником;

реєструються за номером та датою;

доводяться до Дубенського управління  Державної казначейської служби України Рівненської області та до головного розпорядника бюджетних коштів сільського бюджету.

Якщо з об’єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то фінансовий відділ у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Дубенського управління  Державної казначейської служби України Рівненської області анулює довідку про внесення змін та повідомляє про це Дубенське управління  Державної казначейської служби України Рівненської області.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються  реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Дубенське управління  Державної казначейської служби України Рівненської області здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають  Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників  спеціального  фонду  у розрізі розпорядників нижчого рівня  та  одержувачів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального  фонду  бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу),  якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про сільський бюджет) не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду сільського бюджету (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в  Дубенському управлінні  Державної казначейської служби України Рівненської області, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Дубенському управлінню  Державної казначейської служби України Рівненської області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків  бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Дубенське управління  Державної казначейської служби України Рівненської області веде окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання сільського бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансовий відділ за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису (додаток 7 до Порядку).

За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться. У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Скорочення видатків і  кредитування загального фонду сільського бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду сільського бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням сільської ради  про сільського бюджету, то начальник фінансового відділу може вносити зміни до розпису бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат сільського бюджету.

4.2. Фінансовий відділ розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду.

4.3. На підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду сільського бюджету фінансовий відділ розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету та подає на розгляд начальнику фінансового управління Мирогощанської сільської ради.

4.4 На підставі наданої інформації начальник фінансового відділу приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

 

4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду  бюджету.

4.6 У разі неподання при необхідній потребі установою, закладом інформації щодо використання бюджетних коштів, фінансовий відділ тимчасово призупиняє її фінансування з сільського бюджету у відповідності до вимог бюджетного законодавства.

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання сільського бюджету здійснюються Дубенським управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області:

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року ;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із  бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Дубенське управління  Державної казначейської служби України Рівненської області проводить з фінансовим відділом звірку розпису сільського бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

5.4. У звіті про виконання сільського бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення сільської ради про сільський бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом сільського бюджету складається у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

                   

 

Начальник Фінансового відділу                       Оксана КРУГЛІЦЬКА

 

Додатки

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь