Мирогощанська громада

Рівненська область, Дубенський район

Надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

Дата: 13.07.2022 10:36
Кількість переглядів: 218

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739

ПОРЯДОК
надання грантів на створення

або розвиток переробних підприємств

1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” для надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання (далі — отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі — грант).

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
 2. Для цілей цього Порядку суб’єктом господарювання вважається суб’єкт мікропідприємництва, малого чи середнього підприємництва (фізична особа — підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.
 3. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує    8 млн. гривень.

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

для першої 1000 заяв до 70 відсотків вартості проекту (без урахування податку на додану вартість) — за рахунок грантів, не менше 30 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);

для всіх наступних заяв до 50 відсотків вартості проекту (без урахування податку на додану вартість) — за рахунок грантів, не менше 50 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менше 20 відсотків вартості проекту.

Отримувач може отримувати грант виключно для створення одного переробного підприємства.

Грант надається лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних із ним осіб.

У випадку руйнації переробного підприємства внаслідок збройної агресії Російської Федерації держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі, сплата якого підтверджується документально, за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”.

Визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється відповідно до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413).

 1. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

 1. Надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки та уповноваженим банком (далі — договір про взаємодію).
 2. Для виплати отримувачам грантів Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету (далі — рахунок).
 3. Заяву на отримання гранту (далі — заява) подають отримувачі:

громадяни України;

юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України;

які станом на дату подання заяви фактично не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції, що підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають заборгованості перед бюджетом;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.

Отримувачем може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою — підприємцем або створити юридичну особу у випадку отримання позитивного рішення про надання гранту. 

 1. Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або електронної системи BankID.

Заява має містити відомості, зазначені у пунктах 10 і 11 цього Порядку.

Невід’ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.

Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.

Кінцевий строк подання заяв визначається Мінекономіки з урахуванням наявного фінансування, про що Мінекономіки інформує уповноважений банк. Мінекономіки може встановити кілька кінцевих строків подання заяв у межах календарного року та визначити граничну суму грантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку.

Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Повторно подані заяви від одного отримувача не розглядаються.

 

10. У заяві для фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців зазначаються такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

3) серія та/або номер паспорта;

4) дата народження;

5) контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);

6) дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

7) адреса місця реєстрації;

8) основний вид економічної діяльності;

9) задеклароване (зареєстроване) місце проживання (за наявності);

10) місцезнаходження (за наявності);

11) відомості про освіту;

12) сімейний стан;

13) відомості про дітей;

14) кількість непрацюючих членів сім’ї (середньомісячні витрати);

15) стаж роботи за останнім  місцем роботи;

16) відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;

17) відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:

найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

18) відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї  є засновниками юридичної особи:

найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

19) місце ведення діяльності;

20) відомості про фінансові показники:

розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи підприємця);

вид доходу;

банківські послуги;

кредити в банках;

місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);

21) відомості про активи у власності;

22) сума запиту (у гривнях);

23) щомісячна планова виручка;

24) запланована кількість новостворених робочих місць;

25) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);

26) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);

27) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);

28) період окупності проекту (у роках);

29) потенційне число споживачів;

30) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;

31) цільове призначення;

32) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);

33) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб підприємців).

11. У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

2) контактні дані керівника (номер телефону, адреса електронної пошти);

3) найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

4) дата реєстрації;

5) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

6) організаційно-правова форма;

7) місцезнаходження юридичної особи;

8) основний вид економічної діяльності;

9) відомості про засновників;

10) відомості про кінцевих бенефіціарних власників;

11) відмітка про належність керівника юридичної особи, засновників, кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб;

12) відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:

найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

13) відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками корпорацій:

найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

14) місце провадження господарської діяльності;

15) відомості про фінансові показники:

розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності);

вид доходу;

банківські послуги;

кредити в банках;

місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);

сума простроченої дебіторської заборгованості (у гривнях);

сума простроченої кредиторської заборгованості (у гривнях);

16) відомості про активи:

наявність активів у власності засновників/кінцевих бенефіціарних власників;

наявність активів під час провадження господарської діяльності;

кількість найманих працівників;

сума запиту (у гривнях);

17) щомісячна планова виручка;

18) запланована кількість найманих працівників;

19) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);

20) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);

21) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);

22) період окупності залучених коштів, років;

23) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;

24) цільове призначення;

25) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних  допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану.

12. Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку приймає рішення про надання гранту, яке оформлюється наказом (далі — наказ), та подає в Казначейство наказ та платіжне доручення на перерахування коштів у сумі, зазначеній в наказі, для перерахування коштів з рахунка Мінекономіки на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в уповноваженому банку для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувача (далі — рахунок отримувача).

Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строках, встановлених договором про взаємодію.

Грант надається у безготівковій формі.

13. Відомості, що є необхідними для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.

14. Під час формування заяви засобами Порталу Дія отримуються/підтверджуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

 1. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.
 2. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається уповноваженому банку відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

 1. Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на підставі переліку висновків уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки ділової репутації отримувача. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Мінекономіки визначається договором про взаємодію.
 2. Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінка) для прийняття рішень визначаються Мінекономіки.

Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична кількість грантів відповідно до пункту 9 цього Порядку, гранти отримують отримувачі з найбільшою кількістю балів. Решта заяв автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для цілей рішення про надання гранту використовується перша оцінка заяви.

 1. Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.

Після формування переліку висновків заяв уповноважений банк передає їх Мінекономіки в електронному вигляді. Мінекономіки забезпечує прийняття рішень про надання грантів, а уповноважений банк забезпечує інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договору про взаємодію.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача та передає результати Мінекономіки у вигляді переліку висновків.

Перевірка ділової репутації здійснюється за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:

корупційні дії;

наявність судових справ, зокрема кримінальних;

відкриті виконавчі та кримінальні провадження;

наявність справи про банкрутство;

наявність податкового боргу;

арешт майна;

шахрайство;

санкційні списки.

Оцінювання бізнес-плану отримувача здійснюється за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:

кредитна історія;

власний внесок;

наявність власних активів;

досвід ведення бізнесу;

життєздатність бізнес-ідеї;

реалістичність бізнес-плану.

Мінекономіки на підставі інформації уповноваженого банку про результати перевірки та оцінювання заяв видає наказ.

Мінекономіки має право відмовити отримувачу в наданні гранту з таких підстав:

набрання менше мінімально встановленої кількості балів;

непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;

негативна ділова репутація;

подання заяви на отримання гранту згідно з цим Порядком більше одного разу;

отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;

відмова від співбесіди;

невідповідність наданих документів нормам законодавства України.

Мінекономіки інформує уповноважений банк про прийняте рішення про надання або відмову в наданні гранту отримувачу. Уповноважений банк повідомляє отримувачу про прийняте Мінекономіки рішення шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

20. Для отримання гранту отримувач підписує договір про надання гранту у вигляді договору про приєднання за формою, встановленою Мінекономіки (далі договір гранту).

У договорі гранту обов’язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.

Обов’язковими умовами договору гранту є:

сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;

створення не менше 25 робочих місць.

У разі невиконання двох обов’язкових умов договору гранту отримувач зобов’язаний повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідне рішення приймає Мінекономіки. Отримувач здійснює повернення зазначеної різниці уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту. Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до Державного бюджету України в установленому порядку. Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.

21. Після прийняття рішення про надання гранту отримувач відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації цілей, визначених у договорі гранту, та перераховує на рахунок кошти у сумі, визначеній абзацом третім або четвертим пункту 4 цього Порядку, протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення про надання гранту.

У разі порушення строку, визначеного абзацом першим цього пункту, заява анулюється, про що уповноважений банк повідомляє отримувачу у триденний строк шляхом надіслання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

У разі невиконання обов’язкової умови договору гранту, визначеної абзацом п’ятим пункту 20 цього Порядку, договір гранту розривається, а отримувач здійснює повернення коштів у сумі отриманого гранту протягом 30 днів на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до Державного бюджету України в установленому порядку. Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.

22. Уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов договору гранту відповідно до умов, визначених у договорі про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня надання йому гранту або до повного виконання обов’язкової умови договору, визначеної абзацом четвертим пункту 20 цього Порядку, якщо таке виконання відбулося раніше.

 

У разі встановлення факту нецільового використання гранту під час моніторингу виконання умов договору гранту, який здійснюється уповноваженим банком, витрачені кошти протягом одного місяця повертаються отримувачем до уповноваженого банку, який протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до Державного бюджету України в установленому порядку. Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього в установленому порядку.

Уповноважений банк щокварталу до 20 числа місяця, наступного за кварталом, подає Мінекономіки звіт щодо виконання отримувачами умов договору, який містить інформацію щодо кількості отримувачів, сум наданих відповідно до цього Порядку грантів, кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано гранти.

Для реалізації умов цього Порядку інформація щодо сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами надається ДПС за запитом уповноваженого банку. Форма надання такої інформації встановлюється уповноваженим банком разом з ДПС.

23. У разі невикористання отримувачем протягом одного року з дати отримання гранту або використання гранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

24. Для оплати витрат на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку, отримувачем до уповноваженого банку подаються рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо.

Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться уповноваженим банком на цілі, встановлені в договорі гранту, на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

У разі збільшення вартості предмета договору з постачальником (продавцем) може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру гранту отримувача згідно з рішенням про надання гранту. У такому випадку отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, насилає його до Мінекономіки, яке приймає рішення щодо збільшення суми вартості предмета договору, в письмовому вигляді передає його отримувачу та уповноваженому банку. Відповідні зміни викладаються в додатковій угоді до договору гранту.

Оплата витрат може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) у межах розміру наданого гранту.

25. Надання отримувачу гранту, передбаченого цим Порядком, може здійснюватися у поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489).

26. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

27. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому порядку.

28. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

29. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому  законодавством порядку.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової
державної підтримки суб’єктам підприємництва

1. Пункт 81 доповнити абзацом такого змісту:

“Суб’єкт підприємництва, який отримав безповоротну державну допомогу на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 739 “Деякі питання надання грантів для переробних підприємств”, який відповідає критеріям, визначеним пунктом 8 цього Порядку, може отримати згідно з цим Порядком кредит в уповноваженому банку в національній валюті у сумі, встановленій підпунктом 5 пункту 12 цього Порядку, а також додатковий кредит, який може забезпечуватись заставою майна, придбаного за рахунок гранту, та поручительством. Кредит такому суб’єкту підприємства надається на інвестиційні цілі, визначені абзацами другим — шостим підпункту 1 пункту 12 цього Порядку.”.

2. Підпункт 5 пункту 12 доповнити абзацом такого змісту:

“додаткового кредиту на створення або розвиток переробних підприємств, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом третім пункту 81 цього Порядку, який не перевищує 16 млн. гривень;”.

3. Пункт 13 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“до рівня 0 відсотків річних — для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, для додаткових кредитів, виданих суб’єктам підприємництва, визначеним абзацом третім пункту 81 цього Порядку, — протягом п’яти років.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим — двадцять третім.

_____________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь