Мирогощанська громада

Рівненська область, Дубенський район

Навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ”

Дата: 13.07.2022 10:38
Кількість переглядів: 244

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 737

ПОРЯДОК
реалізації експерименту з організації
навчання осіб за освітніми програмами у сфері
інформаційних технологій “Старт в ІТ”

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ” (далі ? експеримент), використання коштів, передбачених Мінекономіки у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Підтримка заходів з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій” та міжнародної технічної допомоги.

Метою експерименту є реалізація права громадян на працю, сприяння зайнятості населення.

2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

3. Координаторами експерименту є Мінекономіки, Мінцифри, Державний центр зайнятості.

4. Уповноваженими органами з реалізації експерименту від Державного центру зайнятості є міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості (далі ? центри зайнятості).

5. Учасниками експерименту є суб’єкти освітньої діяльності, що надають послуги в системі неформальної освіти (далі ? суб’єкти освітньої діяльності), та особи, які перебувають у простої, особи, з якими зупинено дію трудового договору, особи, яким надано відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про відпустки” відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, внутрішньо переміщені особи працездатного віку, зареєстровані безробітні, які мають право на отримання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” і “Про зайнятість населення” та інші особи, за винятком тих, які зазначені в абзацах другому ? п’ятому цього пункту (далі — особи).

 

 

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійної (професійно-технічної) та/або фахової перед вищої, та/ або вищої освіти;

осіб, які мають досвід роботи менше ніж 18 місяців;

осіб, які отримали спеціалізацію у сфері інформаційних технологій та/або мають досвід роботи в ІТ-індустрії.

6. Мінцифри затверджує перелік освітніх програм у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ” (далі ? освітні програми) згідно з визначеними Міністерством критеріями, оприлюднює його на офіційному веб-сайті Мінцифри та передає Державному центру зайнятості для оприлюднення на офіційних веб-сайтах центрів зайнятості.

7. Перелік освітніх програм містить інформацію про освітні програми та суб’єктів освітньої діяльності (назва освітньої програми, за якою здійснюватиметься навчання, строк, вартість навчання однієї особи за весь період навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, найменування суб’єкта освітньої діяльності, місцезнаходження).

8. Особа здійснює вибір освітньої програми, зазначеної у відповідному переліку, а також форми та місця здобуття освіти.

9. Для проходження навчання за освітніми програмами (далі ? навчання) під час реалізації експерименту особа подає особисто заяву в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі ? Портал Дія).

Заява подається до центру зайнятості за місцем проживання особи, яка:

є громадянином України;

пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Заява містить:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

серію та/або номер паспорта;

контактні дані отримувача (номер телефону, адресу електронної пошти);

відомості з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

До заяви додаються:

резюме за типовою формою, затвердженою Державним центром зайнятості (не більше одного аркуша);

підтвердження готовності суб’єкта освітньої діяльності навчати особу;

копія трудової книжки або дублікат трудової книжки (у разі наявності) або відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про наявний трудовий або страховий стаж ? для підтвердження досвіду роботи;

копія документа про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);

копія наказу, що підтверджує перебування особи в простої, зупинення трудового договору, укладеного з нею, або перебування у відпустці без збереження заробітної плати (за наявності).

Заява формується засобами Порталу Дія в довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених цим Порядком. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.

10. За результатом розгляду поданих особою документів центр зайнятості протягом трьох робочих днів приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката для навчання (далі ? сертифікат) в обраному особою суб’єкті освітньої діяльності за обраною освітньою програмою. Рішення центру зайнятості оформлюється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення засобами Порталу Дія протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

11. За результатами прийнятого рішення для проходження навчання центр зайнятості видає одноразово особі сертифікат в електронній формі, який формується засобами Порталу Дія.

Строк використання сертифіката становить десять робочих днів з дня його видачі.

Сертифікат гарантує особі оплату центром зайнятості суб’єкту освітньої діяльності вартості навчання у розмірі, визначеному відповідно до пункту 7 цього Порядку.

12. Підставами для відмови у видачі сертифіката є:

невідповідність особи вимогам, визначеним пунктом 5 цього Порядку;

відсутність документів, передбачених у пункті 9 цього Порядку.

13. Зарахування особи на навчання на підставі сертифіката здійснюється суб’єктом освітньої діяльності після укладення між ними договору про навчання відповідно до законодавства.

У договорі про навчання зазначається вартість навчання, яка відповідає вартості навчання, визначеній у сертифікаті, що не підлягає зміні.

14. Суб’єкт освітньої діяльності після укладення договору про навчання з особою подає центру зайнятості завірену належним чином копію договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок суб’єкта освітньої діяльності для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) особи.

Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, покладається на суб’єкта освітньої діяльності.

15. Центр зайнятості протягом двох робочих днів з дня надходження коштів на рахунок центру зайнятості здійснює перерахування коштів за професійне навчання суб’єкту освітньої діяльності.

16. Суб’єкт освітньої діяльності отримує суму витрат на навчання, передбачену розрахунком вартості витрат на навчання, та зобов’язаний забезпечити проведення освітнього процесу, своєчасно надавати центру зайнятості інформацію про відрахування особи, зокрема дострокове.

17. Після закінчення строку дії договору про навчання суб’єкт освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів подає центру зайнятості, який видав сертифікат, копію наказу про відрахування особи із суб’єкта освітньої діяльності у зв’язку із закінченням навчання.

У разі дострокового припинення дії договору про навчання суб’єкт освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів подає центру зайнятості, який видав сертифікат, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, та повертає таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав сертифікат, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) особи і номера сертифіката.

У разі припинення навчання особою, що проходить навчання на умовах, визначених цим Порядком, без поважної причини або її відрахування за невиконання робочого навчального плану з вини особи така особа не має права звертатися до Державної служби зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю протягом 12 місяців.

Поважними причинами для дострокового припинення особою навчання вважаються:

поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

смерть особи або визнання її за рішенням суду померлою або безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною;

стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за освітньою програмою або працевлаштування за набутими компетентностями, що підтверджено документально;

вимушений переїзд з регіону, який окупований або в якому ведуться бойові дії, на постійне місце проживання в іншу місцевість;

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”;

призов на військову службу під час мобілізації або залучення особи до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

18. За зареєстрованим безробітним протягом строку дії договору зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і строки, що встановлені відповідно до законодавства.

19. Після завершення навчання за відповідною освітньою програмою особа отримує відповідний документ про освіту.

20. Особа, яка завершила навчання відповідно до цього Порядку, зобов’язана протягом 30 календарних днів після його завершення працевлаштуватися за наймом на умовах трудового договору (контракту), зокрема на умовах гіг-контракту, або укласти цивільно-правовий договір про виконання робіт (надання послуг), або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або провадити незалежну професійну діяльність за отриманою кваліфікацією відповідно до освітньої програми.

 

Особа після працевлаштування або державної реєстрації як фізичної особи – підприємця протягом п’яти робочих днів подає центру зайнятості документи, які підтверджують працевлаштування (копію трудового договору (контракту) або гіг-контракту або цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), або інформує центр зайнятості про державну реєстрацію себе як фізичної особи – підприємця.

Актуальні відомості про фізичну особу – підприємця центри зайнятості отримують в порядку інформаційної взаємодії відповідно до норм законодавства.

У разі коли особа, яка закінчила навчання, не працевлаштувалась, вона не має права звертатися до Державної служби зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю протягом 12 місяців.

21. Державний центр зайнятості на підставі отриманих від регіональних центрів зайнятості заявок щотижня надсилає до Мінекономіки подання щодо перерахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі ? Фонд) для оплати витрат на професійне навчання (далі ? подання) за формою, затвердженою Мінекономіки.

22. Мінекономіки на підставі подання перераховує кошти Державному центру зайнятості на окремий рахунок 3554 “Рахунки державних цільових фондів”, відкритий в Казначействі для обслуговування коштів Фонду. Після надходження перерахованих Мінекономіки коштів на рахунок Фонду Державний центр зайнятості проводить фінансування видатків регіональних центрів зайнятості на оплату проходження особами професійного навчання під час реалізації експерименту.

Для виконання програми “Підтримка заходів з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій” Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету.

23. Невикористані кошти на оплату навчання осіб під час реалізації експерименту повертаються Державним центром зайнятості протягом 10 робочих днів після закінчення періоду навчання осіб на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх повернення до державного бюджету.

24. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для оплати навчання осіб під час реалізації експерименту, розглядаються в установленому законодавством порядку.

25. Державний центр зайнятості протягом року проводить моніторинг зайнятості осіб після завершення навчання відповідно до цього Порядку.

26. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

27. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

28. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

29. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 736

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо надання на
конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні,
у тому числі в сфері інформаційних технологій

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій (далі — експериментальний проект), умови, критерії, механізм та порядок використання коштів, передбачених у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Реалізація експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій”.

2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Одержувачем бюджетних коштів є АТ “Національний фонд інвестицій України” (далі — Фонд інвестицій).

3. Експериментальний проект реалізується Мінекономіки разом з:

Фондом розвитку інновацій (далі — Фонд інновацій), який надає фінансову підтримку стартапам у формі грантів; 

Фондом інвестицій, який надає фінансову підтримку стартапам у формі конвертованої позики.

Експериментальний проект передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору стартапів на ранніх етапах для отримання фінансової підтримки, визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору і надання їм фінансової підтримки, а також здійснення контролю за використанням коштів фінансової підтримки.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

веб-портал Фонду інновацій — спеціально розроблений веб-сайт Фонду інновацій для розміщення заявок, проведення їх експертної оцінки, комунікації та обміну документами стартапів з Фондом інновацій, у тому числі звітами, підтвердження витрат, укладення договорів на отримання гранту, а також для взаємодії з інвесторами та Фондом інвестицій;

грант — безповоротна фінансова підтримка, яка надається у безготівковому вигляді стартапам з дотриманням умов, визначених договором на отримання гранту;

експерт — затверджений наглядовою радою Фонду інновацій фахівець, який має бездоганну репутацію, значний досвід у роботі з інноваційними технологічними рішеннями та/або стартапами;

заявка — електронна форма, що заповнюється уповноваженою особою стартапу на веб-порталі Фонду інновацій, а також документи, які додаються до такої форми, з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, з метою участі в експериментальному проекті;

інвестор — юридична особа, яка провадить на власний ризик інвестиційну діяльність шляхом придбання  корпоративних прав/цінних паперів (акцій) стартапів чи інших інструментів інвестування, результатом яких є набуття корпоративних прав/цінних паперів (акцій) стартапів;

стартап — резидент Дія Сіті та/або суб’єкт господарювання у розумінні положень Фонду інновацій;

мінімально життєздатний продукт (MVP) — рання версія продукту, яка вирішує щонайменше одне завдання потенційного клієнта/споживача;

конвертована позика — поворотна фінансова підтримка під заставу корпоративних прав, яка надається у безготівковому вигляді суб’єктам господарювання для створення або розвитку стартапів з дотриманням визначених умов, що контролюється протягом двох років, та повертається на рахунок Фонду інвестицій у розмірі частки, на яку набуті корпоративні права, відповідно до договору позики з альтернативними зобов’язаннями;

процедура “знай свого клієнта” (KYC) — процедура, яка допомагає перевіряти/ідентифікувати інвестора та стартап з метою попередження правопорушень.

Для цілей цього Порядку під створенням робочих місць розуміється створення нових робочих місць у розумінні Закону України “Про зайнятість населення” та/або укладення контрактів з гіг-спеціалістами у розумінні Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”.

5. Надання фінансової підтримки здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за визначеними критеріями відповідно до положень Фонду інновацій.

Фінансова підтримка надається для покриття таких напрямів витрат, як:

заробітна плата найманих працівників та/або винагорода гіг-спеціаліста з урахуванням єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

сплата всіх податків та зборів;

оплата консультаційних послуг;

витрати на обладнання та/або устаткування для виробничих цілей, та/або науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D);

вартість просування продукту, маркетингу, підписок.

Стартапи оцінюються експертами за бальною шкалою відповідно до  положень Фонду інновацій.

Обов’язковими умовами отримання фінансової підтримки є:

відповідність суб’єкта господарювання кваліфікаційним вимогам, передбаченим положеннями Фонду інновацій;

створення робочих місць (наймані працівники та/або залучення гіг-спеціалістів) не менше кількості, визначеної у договорі про отримання гранту/договорі позики з альтернативними зобов’язаннями, у період дії відповідного договору;

орієнтація на зовнішній ринок;

набуття статусу резидента Дія Сіті (для стартапів, які отримують від 3,5 до 8 млн. гривень конвертованої  позики).

6. Фонд інновацій розміщує інформацію про проведення конкурсного відбору  стартапів та умови його проведення на своєму офіційному веб-сайті.

Прийняття заявок на участь у конкурсному відборі здійснюється на постійній основі до 1 червня 2024 року.

7. Участь в отриманні фінансової підтримки можуть брати:

стартапи, що зареєстровані на веб-порталі Фонду інновацій та отримали більше 10 балів за результатами оцінювання експертами згідно з положеннями Фонду інновацій (група 1);

будь-які інші стартапи на ранніх етапах, які подадуть свої заявки згідно з цим Порядком та пройдуть відбір згідно з положеннями Фонду інновацій (група 2).

Стартапи групи 1 оновлюють та підписують заявку на веб-порталі Фонду інновацій, після чого вона розглядається наглядовою радою Фонду інновацій. Розгляд та оцінювання заявок стартапів групи 1 експертами Фонду інновацій не проводиться.

Стартапи групи 2 заповнюють заявку та підписують її. Такі заявки розглядаються та оцінюються за встановленою процедурою згідно з положеннями Фонду інновацій.

Отримувачами гранту можуть бути громадяни України, які зареєстровані як фізичні особи — підприємці, та юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України, які одночасно відповідають таким умовам:

станом на дату подання заявки фактично не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) або на територіях, що включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;

не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;

не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких відповідно до Закону України “Про санкції” застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію указом Президента України;

не мають заборгованості перед бюджетом;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.

8. Для отримання гранту стартап подає до Фонду інновацій заявку згідно з положеннями Фонду інновацій.  

Наглядова рада Фонду інновацій більшістю голосів приймає рішення про фінансування стартапів згідно з положеннями Фонду інновацій.

У разі прийняття рішення про фінансування стартапів Фонд інновацій підписує договір про отримання гранту згідно з положеннями Фонду інновацій. 

Обов’язковими умовами договору на отримання гранту є:

сплата протягом двох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі не менше 50 відсотків отриманого гранту;

використання коштів виключно за напрямами, визначеними в пункті 5 цього Порядку;

створення робочих місць та/або залучення гіг-спеціалістів у період дії договору на отримання гранту у кількості не менше:

- трьох — для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-concept);

- п’яти — для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP);

- десяти — для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг.

У разі невиконання умови договору на отримання гранту, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту, стартап зобов’язаний повернути різницю між 50 відсотками суми отриманого гранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Стартап здійснює повернення вказаної різниці Фонду інновацій не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується дворічний строк реалізації стартапу. Фонд інновацій повертає протягом п’яти робочих днів зазначені кошти до державного бюджету в установленому порядку. Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.

У договорі на отримання гранту передбачаються положення про допустимість витрачання коштів стартапу на розвиток продукту членами команди стартапу, які є працівниками стартапу та/або залученими гіг-спеціалістами.

Договір на отримання гранту підписується з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та укладається згідно з положеннями Фонду інновацій.

9. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Фонду інновацій для надання фінансової підтримки стартапам у формі грантів.

Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки платіжним дорученням із реєстраційного рахунка Мінекономіки, відкритого у Казначействі, на рахунок за субрахунком 3553 “Рахунки інших клієнтів Казначейства”, відкритий Фондом інновацій за його місцезнаходженням в органах Казначейства.

10. Фонд інновацій може надавати такі гранти для стартапів: 

грант для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-concept) — у сумі до 750 тис. гривень;

грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP) — у сумі до 1 500 тис. гривень;

грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг, — у сумі до 3 500 тис. гривень (у разі, коли стартап залучив фінансування на ранньому етапі розвитку стартапу в обмін на частку у статутному капіталі стартапу не менше 750 тис. гривень).

11. Фонд інновацій починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому почали виплачувати гранти, подає щомісяця до 20 числа Мінекономіки інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гіг-спеціалістів за формою згідно з додатком.

 

12. Фінансування стартапу у формі конвертованої позики у сумі від 3 500 до 8 000 тис. гривень здійснюється Фондом інвестицій.

Участь в отриманні фінансування можуть брати:

стартапи групи 1:

- будь-які стартапи, що набули статусу резидента Дія Сіті, які залучають інвестиціі? у розмірі від 3 500 до 8 000 тис. гривень та прои?дуть процедуру “знай свого клієнта” (KYC);

- інвестори, які інвестують у стартапи у розмірі від 3 500 до 8 000 тис. гривень та пройдуть процедуру “знай свого клієнта” (KYC);

стартапи групи 2:

- стартапи, які отримали інвестицію у розмірі від 3 500 до 8 000 тис. гривень починаючи з 1 січня 2022 р., прои?дуть процедуру “знай свого клієнта” (KYC) Фонду інновацій та набули (вважаються такими, що набули) статусу резидента Дія Сіті;

- інвестори, які проінвестували з 1 січня 2022 р. у стартапи у розмірі від 3 500 до 8 000 тис. гривень та пройдуть процедуру “знай свого клієнта” (KYC).

13. Для отримання фінансування у формі конвертованої позики стартапом інвестор чи стартап подає в електронній формі до Фонду інновацій такі документи:

договір, який підтверджує інвестицію;

реквізити відкритого окремого банківського рахунка, призначеного лише для цілей отримання конвертованої позики.

Інвестор чи стартап подає заявку про здійснення/отримання фінансової підтримки у розмірі від 3 500 до 8 000 тис. гривень, заповнивши відповідну форму на веб-порталі Фонду інновацій.

Фонд інновацій проводить процедуру “знай свого клієнта” (KYC) стартапу та інвестора. У разі коли відповідні юридичні особи не мають зв’язків з країною-агресором, та за умови низького ризику виведення коштів чи зловживань з оцінкою наглядова рада Фонду інновацій розглядає заявку та рекомендує Фонду інвестицій здійснити фінансування у формі конвертованої позики у розмірі та частці, що аналогічна частці інвестора.

Фонд інвестицій інвестує у стартап через інструмент конвертованої позики.

Допускається здіи?снення інвестування інвестором у суб’єкт господарювання у розумінні Закону Украі?ни “Про захист економічноі? конкуренціі?”, а Фонд інвестиціи? — у резидента Дія Сіті, або навпаки.

 

14. Фонд інвестицій на підставі рекомендацій наглядової ради Фонду інновацій та інформації про реквізити відкритого окремого банківського рахунка, призначеного лише для цілей отримання конвертованої позики, розглядає  та приймає відповідне рішення щодо його фінансування у формі конвертованої позики, яке оформляється наказом Фонду інвестицій.

Інформацію про відкритий рахунок Фонд інвестицій  надсилає до Мінекономіки перед прийняттям рішення щодо фінансування.

Мінекономіки на підставі наданого наказу Фонду інвестицій та укладеного договору позики з альтернативними зобов’язаннями спрямовує бюджетні асигнування Фонду інвестицій для перерахування стартапам. 

Фонд інвестицій в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на окремий банківський рахунок стартапа, призначений лише для цілей виконання умов договору позики з альтернативними зобов’язаннями.

Кошти перераховуються стартапу на відповідний рахунок (у статутний капітал).

Обов’язковими умовами договору позики з альтернативними зобов’язаннями є:

використання коштів виключно за напрямами, визначеними в пункті 5 цього Порядку;

створення робочих місць та/або залучення гіг-спеціалістів у період дії договору позики з альтернативними зобов’язаннями з урахуванням вимог Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”.

У разі невиконання умов договору позики з альтернативними зобов’язаннями стартап здійснює повернення всієї суми фінансування у формі конвертованої позики Фонду інвестицій не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується дворічний строк реалізації стартапу. Фонд інвестицій протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету в установленому порядку. Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.

За умови здійснення зазначеного фінансування залежно від обсягу вкладених інвестицій Фонд інвестицій набуває права співвласника стартапу у розмірі частки у статутному капіталі.

15. Фонд інвестицій починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому почалося здійснюватися фінансування, подає щомісяця до 20 числа Мінекономіки інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гіг-спеціалістів за формою згідно з додатком.

16. Фонд інновацій та Фонд інвестицій несе відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів згідно із законом.

17. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Додаток
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про кількість відібраних стартапів
та кількість створених у них робочих місць
за __________  20 ___ р.

Порядковий номер

Найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ

Назва стартапу

Стадія стартапу

Сума отриманого фінансування

Кількість працевлаштованих найманих працівників та/або залучених
гіг-спеціалістів

_____________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь